Sennheiser MZH 3072 ( Cần micro cổ ngỗng bằng kim loại with two flexible sections )

  • 0 VNĐ